O projekcie

LABORATORIA INNOWACJI W ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI PEDAGOGIKI SPECJALNEJ I OSÓB ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

erasmus
Projekt realizowany w ramach Programu „Erasmus+”
Akcja KA2 – Współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk,
Partnerstwa Strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych

Nr projektu: 2014-1-PL01-KA202-003428

Termin realizacji: 01.09.2014-31.08.2017

Cel projektu:

Celem projektu jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie organizowania procesu dydaktycznego z wykorzystaniem nowych metod kształcenia, dostępnych przez zastosowanie Laboratoriów Innowacji w dydaktyce przedmiotów zawodowych i specjalistycznych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez utworzenie nowych laboratoriów w instytucjach partnerskich, szkolenie nauczycieli pedagogiki specjalnej w zakresie wykorzystania i-Labu w procesie dydaktycznym, wdrożenie i-Labu do kształcenia nauczycieli pedagogiki specjalnej oraz osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Partnerzy w projekcie:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Polska – Lider Projektu
 • Instytut Technologii Eksploatacji-Panstwowy Instytut Badawczy, Polska
 • CEIPES – Centro Internazionale per la Promozione dell Educazione e lo Sviluppo, Włochy
 • CJD Maximiliansau, Niemcy
 • Univerzita Palackého v Olomouci, Czechy

Opis planowanych działań i roli partnerów:

Działania podejmowane w partnerstwie:

 • Przeprowadzenie badań i opracowanie raportu „Organizacyjne i edukacyjne potrzeby nauczycieli osób z niepełnosprawnością”, który pozwoli na przyjęcie takich rozwiązań w ramach projektu, które będą w największym stopniu odpowiadały zdiagnozowanym potrzebom. Badania prowadzone będą na terenie krajów instytucji partnerskich.
 • Uruchomione zostaną nowe Laboratoria Innowacji. Instytucje partnerskie (APS-PL, CZ, DE, IT) dla potrzeb laboratorium wydzielą przestrzeń, która zostanie zaaranżowana zgodnie z zasadami funkcjonowania Laboratoriów Innowacji. Laboratoria zostaną wyposażone w odpowiedni sprzęt komputerowy oraz materiały służące rozwojowi kreatywności i pobudzaniu twórczego myślenia.
 • Opracowane zostaną nowe wersje językowe oprogramowania VirtualBrainstorm (VBS), które jest podstawą funkcjonowania Laboratorium Innowacji. Oprogramowanie to powstało dla potrzeb funkcjonującego w ITeE-PIB w Radomiu Laboratorium Innowacji, w ramach projektu zostanie udostępnione Partnerom.
  Zorganizowane zostanie szkolenie z zakresu administrowania oprogramowaniem VBS oraz moderowania (facilitacji) sesji i-Lab.
 • Opracowane zostaną scenariusze wykorzystania Laboratorium Innowacji w procesie dydaktycznym.
 • Laboratoria Innowacji zostaną wdrożone do praktyki kształcenia nauczycieli pedagogiki specjalnej oraz osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Rola partnerów:

Akademia Pedagogiki Specjalnej (Polska) – Lider
zarządzanie projektem, koordynowanie i nadzór nad działaniami podejmowanymi w ramach partnerstwa, zorganizowanie i przeprowadzenie badań „Organizacyjne i edukacyjne potrzeby nauczycieli osób z niepełnosprawnością”, uruchomienie Laboratorium Innowacji, stworzenie strony internetowej jako platformy informacyjno-komunikacyjnej, zorganizowanie cyklu sesji pokazowych, mających na celu zaprezentowanie możliwości wykorzystania i-Labu w procesie dydaktycznym, opracowanie scenariuszy wykorzystania Laboratorium Innowacji w procesie dydaktycznym, wdrożenie i-Labu do praktyki kształcenia nauczycieli pedagogiki specjalnej oraz osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Instytut Technologii Eksploatacji – PIB (Polska)
merytoryczny nadzór i wsparcie nad procesem uruchamiania Laboratoriów Innowacji oraz wdrażania ich do praktyki kształcenia, opracowanie nowych wersji językowych oprogramowania i udostępnienie oprogramowania partnerom, ewaluacja projektu, zorganizowanie i poprowadzenie szkolenia dla administratorów oprogramowania i facilitatorów sesji i-Lab, zapewnienie wsparcia dla facilitatorów zakresie organizowania i prowadzenia sesji i-Lab.

Centro Internazionale per la Promozione dell Educazione e lo Sviluppo – CEIPES (Włochy),
CJD Maximiliansau (Niemcy),
Univerzita Palackého v Olomouci, Czechy (Czechy)
udział w badaniach „Organizacyjne i edukacyjne potrzeby nauczycieli osób z niepełnosprawnością”, uruchomienie Laboratorium Innowacji, zorganizowanie cyklu sesji pokazowych, mających na celu zaprezentowanie możliwości wykorzystania i-Labu w procesie dydaktycznym, opracowanie scenariuszy wykorzystania Laboratorium Innowacji w procesie dydaktycznym, wdrożenie i-Labu do praktyki kształcenia nauczycieli pedagogiki specjalnej oraz osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Planowane rezultaty/produkty projektu:

 • Raport z badań „Organizacyjne i edukacyjne potrzeby nauczycieli osób z niepełnosprawnością”
 • 4 nowe Laboratoria Innowacji
 • Wzrost kwalifikacji kadry dydaktycznej instytucji partnerskich
 • Nowe wersje językowe oprogramowania VirtualBrainstorm (VBS)
 • Cykl sesji pokazowych, mających na celu zaprezentowanie możliwości wykorzystania i- Labu w procesie dydaktycznym
 • Scenariusze wykorzystania Laboratorium Innowacji w procesie dydaktycznym
 • Strona internetowa jako platforma informacyjno-komunikacyjna
 • Dokumentacja związana z zarządzaniem projektem i ewaluacją projektu